Бүртгэл хяналт

suld

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
1992 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр Улаанбаатар хот

ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ

27 дугаар зүйл. Иргэний үнэмлэх, үндэсний гадаад паспорт, иргэний гэр бүлийн байдлын баримт бичиг олгох, эзэмших, хадгалах, шиджин суурьших хөдөлгөөнийг

бүртгэх, мэдээлэх журам зөрчих

/1997 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн хуулиар энэ зүйлийн гарчгийн “ашиглах” гэснийг “эзэмших” гэж өөрчлөн, “хадгалах” гэж нэмсэн/

/1999 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар “паспорт” гэснийг “иргэний үнэмлэх, үндэсний гадаад паспорт, иргэний гэр бүлийн байдлын баримт бичиг” гэж өөрчилсөн/

 2002 оны 11 дүгээр сарын 22-эы өдрийн хуулиар “хадгалах” гэсний дараа “,шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх , мэдээлэх “ гэж нэмсэн/

 Монгол Улсын Иргэний үнэмлэх болон үндэсний гадаад паспорт иргэний гэр бүлийн байдлын баримт бичиг олгох, эзэмших, хадгалах, шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх, мэдээлэх журам зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол иргэнийг 40000, албан тушаалтныг 60000 хүртэлх төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна.

/Энэ зүйлд 1995 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ зүйлд 1997 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ зүйлд 1999 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ зүйлд 2002 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

Opposition http://www.order-essay-online.net than was between the black and white of her eyes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>