Хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлийн чиглэлээр

ХАРИУЦЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ

1. ЗХТХУУЛИЙН 27 ДУГААР ЗҮЙЛ
- Монгол Улсын Иргэний үнэмлэх болон үндэсний гадаад паспорт, иргэний гэр бүлийн байдлын баримт бичиг олгох, эзэмших, хадгалах, шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх, мэдээлэх журам зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээгэхээргүй бол иргэнийг 40000, албан тугаалтныг 60000 хүртэлх төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна.

2. ХУУЛИЙН 27 ДУГААР ЗҮЙЛ
- 27.5-д “Хуулийн этгээд энэ хуулийн 11.3-т заасан хугацаанд өөрийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй бол шүүгч, эсхүл эрх бүхий улсын байцаагч зөрчлийн шинж байдлыг харгалзан хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэгээс гурав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно” гэж заасан.
\Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшилийн гурван талт үндэсний хорооны хурлын 2013 оны 04 дүгээр сарын 11 ны өдрийн 07 дугаар тогтоолоор “Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 192000 төгрөгөөр” тогтоосон.\

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>