Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд /Монгол/


ГХОААН-ИЙГ ШИНЭЭР ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ
   
  • УБ 03-II маягтыг 2 хувь бөглөх /ХЭУБ-ийн тухай хуулийн 171.1-д заасны дагуу/
  • Оноосон нэрийн баталгаажуулалтын хуудас /эх хувь/
  • Харилцах данс нээсэн мэдэгдэх хуудас
  • ГХОААН байгуулах тухай шийдвэрийн эх хувь /баталгаат орчуулгын хамт/
  • Монгол Улсын хуулийн этгээдийн нийт гаргасан хувьцааны 33 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд эзэмшиж, уул уурхай, банк санхүү, хэвлэл, мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа явуулах бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон зөвшөөрөл /эх хувь/
  • Хоёр буюу түүнээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хувьцаа эзэмшигчдийн хооронд байгуулсан гэрээ /2 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
  • ГХОААН-ийн дүрэм /3 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
  • Хөрөнгө оруулагч хувь хүн бол Монгол Улсад хилээр нэвтрэх эрх олгосон зөвшөөрөл, иргэний үнэмлэх, гадаад паспортын хуулбар
  • Хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • Хөрөнгө оруулалтыг нотлох баримт /Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 3.1.5-д заасны дагуу гадаадын хөрөнө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 100000 ам доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш /

 • Хөрөнгө оруулалтыг мөнгөн хөрөнгөөр хийж байгаа бол гадаад улсаас мөнгөн хөрөнгө шилжүүлснийг нотолсон банкны дансны хуулга, банкны тодорхойлолт,
 • Хөдлөх эд хөрөнгөөр хийж байгаа бол гаалийн байгууллагын мэдүүлэг,

 • Оюуны үнэт зүйлээр хийж байгаа бол тухайн улсын эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрчлэх баримт бичиг /ХЭУБ-ийн тухай хуулийн 171.2.6/

 •  
  • Албан ёсны хаяг
  • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /”Төрийн банк”-ны 210000119943 дансанд 750.000 төгрөг/
  • Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/

ШИНЭЭР БАЙГУУЛАГДСАН ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ НӨХӨРЛӨЛИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

  1. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж байгуулах тухай өргөдөл /УБ-03-II/ 2 хувь

  2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас /УБ-09/

  3. Нөхөрлөлийн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол 2 хувь

  4. Нөхөрлөлийг үүсгэн байгуулах гэрээ 3 хувь

  5. Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээсэн тухай мэдэгдэл /УБ-10/

  6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /”Төрийн банк”-ны 210000119943 дансанд 750000 төгрөг/

  7. Үүсгэн байгуулагч нь Монгол Улсын иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар, Гадаад улсын иргэн бол гадаад паспортын хуулбар 2 хувь

  8. Эхлэлтийн тайлан тэнцэл 2 хувь

  9. Гишүүдээс нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийн талаар холбогдох байгууллагаас гаргуулсан баталгаа /Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 3.1.5, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 171.2.6-д заасан шаардлагыг хангасан баримт бичиг/

  10. Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /эх хувийг улсын бүртгэгчид үзүүлэх/

  11. Өмгөөлөгчийн шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээ, үнэмлэхний хуулбар /эх хувийг улсын бүртгэгчид үзүүлэх/ 2 хувь

  12. Гадаад улс дахь хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулах бол тухайн байгууллагын зөвшөөрөл болон өргөдөл гаргагч нь тус байгууллагын гишүүн бөгөөд эрх олгосон болохыг нотолсон тодорхойлолт

  13. Энэ жагсаалтын 12-т заасан хуулийн этгээд нь тухайн улсдаа хууль тогтоожийн хүрээнд байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулдаг тухайн эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт эсхүл хуулийн этгээдийн бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

ГАДААДЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ
  • УБ 03-III маягтыг 2 хувь бөглөх /ХЭУБ-ийн тухай хуулийн 172.1-д заасны дагуу/
  • Гадаадын хуулийн этгээдийн танилцуулга, дүрмийн хуулбар
  • Гадаадын хуулийн этгээдийн гэрчилгээний хуулбар
  • Төлөөлөгчийн газар байгуулах тухай эх компанийн шийдвэр /эх хувиар баталгаат орчуулгын хамт/
  • Төлөөлөгчийн газрын дүрэм /2 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
  • Албан ёсны хаяг
  • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /”Төрийн банк”-ны 210000119943 дансанд 1.100.000 төгрөг/
  • Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИЙН ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ ШИНЭЭР ОЛГОХ, СУНГАХ БОЛОН ШИНЭЧЛЭН АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

  ШИНЭ
  • Албан бичиг /УБЕГ-ХЭБГ-т хандсан/
  • Албан тушаалд томилсон шийдвэр /хөрөнгө оруулагч бол шаардлагагүй/
  • Анкет
  • Хөрөнгө оруулагч хувь хүн бол Монгол Улсад хилээр нэвтрэх эрх олгосон зөвшөөрөл, иргэний үнэмлэх, гадаад паспортын хуулбар
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • Харъяа татварын албаны тодорхойлолт
  • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /”Төрийн банк”-ны 210000119943 дансанд 20.000 төгрөг/
  • Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
  СУНГАЛТ
  • Албан бичиг /УБЕГ-ХЭБГ-т хандсан/
  • Паспортын хуулбар /паспорт өөрчлөгдөөгүй бол шаардлагагүй/
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /гэрчилгээний хугацаа сунгалттай байх/
  • Харъяа татварын албаны тодорхойлолт
  • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /”Төрийн банк”-ны 210000119943 дансанд тэмдэгтийн хураамж 10.000 төгрөг/
  • Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/

  ГЭЭГДҮҮЛСЭН
  • Албан бичиг /УБЕГ-ХЭБГ-т хандсан/
  • Өдөр тутмын сонинд зарлуулсан зар /сонин эх хувиараа/
  • Паспортын хуулбар /паспорт өөрчлөгдөөгүй бол шаардлагагүй/
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /гэрчилгээний хугацаа сунгалттай байх/
  • Харъяа татварын албаны тодорхойлолт
  • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /”Төрийн банк”-ны 210000119943 дансанд тэмдэгтийн хураамж 50.000 төгрөг/
  • Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/

ГХОААН-ИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ
  Үйл ажиллагаатай холбоотой єєрчлєлт
  • УБ 05 маягт бєглєх /ХЭУБ-ийн тухай хуулийн 172.1-д заасны дагуу/
  • Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр, баталгаат орчуулга /2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл, тогтоол/
  • Тусгай зєвшєєрлийн гэрчилгээний эх хувь, хуулбарын хамт
  • Шинэчилсэн гэрээ, дүрэм /2 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/ /2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрээ 1 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
  • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /”Төрийн банк”-ны 210000119943 дансанд 35.000 төгрөг/
  • Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
  Нэр өөрчлөх
  • УБ 05 маягт бєглєх
  • Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр /2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл, тогтоол/
  • Онооосон нэрийн баталгаажуулалтын хуудас
  • Шинэчилсэн гэрээ, дүрэм /2 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/ /2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрээ 1 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
  • Өдөр тутмын сонинд зарлуулсан зар /сонин эх хувиараа/
  • Харьяа татварын хэлтсийн тодорхойлолт
  • Улсын бїртгэлийн гэрчиглгээ /эх хувь/
  • Улсын тэмдэгтийн хураамж тєлсєн баримт /”Төрийн банк”-ны 210000119943 дансанд 35.000тєгрєг/
  • Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй
  Хаягийн єєрчлєлт
  • УБ 05 маягт бєглєх
  • Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр /2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл, тогтоол/
  • Хаягийн нотлох баримт бичиг /түрээсийн гэрээ, үл хєдлєх хєрєнгийн гэрчилгээний хуулбар/
  • Шинэчилсэн дүрэм /2 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
  • Улсын бїртгэлийн гэрчиглгээ /эх хувь/
  • Улсын тэмдэгтийн хураамж тєлсєн баримт /”Төрийн банк”-ны 210000119943 дансанд 35.000тєгрєг/
  • Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
  Дансны єєрчлєлт
  • УБ 05 маягт бєглєх
  • Харьяа татварын хэлтсийн тодорхойлолт
  • Данс нээж, хаасан мэдэгдэх УБ-10 маягт
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
  • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /”Төрийн банк”-ны 210000119943 дансанд 2.200 төгрөг/
  • Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
ГХОААН-ИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

  Гүйцэтгэх удирдлага /захирал/
  • УБ 05 маягт бөглөх
  • Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр /баталгаат орчуулга/
  • Захирлын паспортын хуулбар
  • Харъяа татварын хэлтсийн тодорхойлолт
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
  • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /”Төрийн банк”-ны 210000119943 дансанд 2.200 төгрөг/
  • Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
  Гэрчилгээ шинэчлэх
  • УБ 05 маягт бөглөх
  • Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр /2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл, тогтоол/
  • Харъяа татварын хэлтсийн тодорхойлолт
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /гээсэн тохиолдолд өдөр тутмын сонинд зарлуулсан сонин эх хувиар /
  • Улсын тэмдэгтийн хураамж тєлсєн баримт /”Төрийн банк”-ны 210000119943 дансанд 35.200 тєгрєг/
  • Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
  Хуулийн этгээдийн хэлбэр өөрчлөх
  • УБ 05 маягт бөглөх
  • УБ 04 маягт бөглөх
  • Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр /2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл, тогтоол/
  • Оноосон нэрийн баталгаажуулалтын хуудас
  • Шинэчилсэн гэрээ, дүрэм /2 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/ /2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрээ 1 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
  • Эрх шилжүүлэх гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
  • Хувьцаа худалдах, худалдан авах, бэлэглэлийн гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
  • Харъяа татварын тодорхойлолт
  • Гүйцэтгэх удирдлагын паспортын хуулбар
  • Хэрвээ хөрөнгө оруулагч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /”Төрийн банк”-ны 210000119943 дансанд 750000 төгрөг/
  • Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/

ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ОРОН НУТАГ ДАХЬ САЛБАР БАЙГУУЛАХ
  УБ 05 маягт бөглөх
  • Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр /2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл, тогтоол/
  • ОНЗД-ын тодорхойлолт
  • Салбарын журам
  • Харъяа татварын тодорхойлолт
  • Салбарын эрхлэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Хаягийн нотлох баримт бичиг /түрээсийн гэрээ, үүсгэн байгуулагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, үүсгэн байгуулагчийн болон хуулийн этгээдийн нэр дээр байгаа үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эх хувь, хуулбар/
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувь
  • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /”Төрийн банк”-ны 210000119943 дансанд 12200 төгрөг/
  • Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/

Is inexhaustible in methods of approving http://www.essaynara.com herself

One Comment:

 1. Therefore relationship between the frequency of light f and its wavelength is f cSubsequently the resultant pep tides are transported by the transporter associated with antigen processing TAP into the endoplasmic reticulum where the antigenic peptides bind with major histocom patibility complex MHC class I molecules.Sudden severe often excruciating headache in the absence of focal neuro logic symptoms classic description is the worst headache of my life but may also be more subtle b.General characteristics Tadalafil Highresolution CT scan is the diagnostic study of choice.Normally excess copper is excreted by the liver but the livers of patients with Wilsons disease cannot do so because there is usually a deficiency of ceruloplas min a copperbinding protein that is necessary for copper excretion.D.As for the purpose of trepanning the oldest explanations center on the notion of PREHISTORIC DEER DOCTOR This yearold cave painting in Ariege France shows a figure believed to be a healing priest.The French word rale means rattle. cialis .Carbohydrates or carbs are found in fruit cereal bread pasta and rice. kamagra bijwerkingen Severe persistent asthma Daily monitoring is required.That third morning I could hear my younger son riing around for his favorite sweatshirt I knew it was at the foot of my bed waiting to be sorted.Acute means that the symptoms develop very quickly.Disseminated HSV a.For instance Zyrtacs website gives a lot of natural ways of preventing allergies behind its main endorsement the medicine itself. accutane cost no prescription U.Gold particles in the nm sizerange absorb and subsequently reemit light in the blue range of the spectrum.vulvo vulva vulvovaginitis vulvodynia Chronic pain with no identiable cause that affects the vulvar area labia clitoris and vaginal opening.Patients may present with weakness atrophy and sensory deficits in a dermato mal pattern may include fasciculations and diminished deep tendon reflexes. levitra Feldman Sleisinger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.Do not stand or sit up quickly especially if you are an older patient.connective and supportive stromal tissue D Circle the correct term for the given denition.These fragments combine with the biological Chapter Nuclear Physics Highenergy radiation passing through the food destroys microorganisms that cause decay.nn1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>